Heb jij een leuk idee om onze mooie gemeenten duurzamer te maken? Of heb je een vraag voor onze energiecoaches of duurzaamheidsexperts? Maak hiernaast een keuze uit de twee formulieren en neem contact met ons op.

Heb je een goed idee?

Weet jij hoe we de levensstijl, huizen of bedrijven in onze regio verder kunnen verduurzamen? Laat het ons weten! Vul hieronder je gegevens in en beschrijf je idee. We komen dan zo snel mogelijk bij je terug!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vraag het onze energiecoaches of duurzaamheidsexperts!

Wil je weten waar je op moet letten bij het verduurzamen van je huis of tuin? Of heb je een vraag over Samen1Nergie? Laat het hieronder weten en je hoort zo snel mogelijk van ons!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Handige contactpunten

Wil je meer weten over het veranderende klimaat, de circulaire economie of groen ondernemen? Kijk op onderstaande websites voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Aardgas
Aardgas

We gebruiken aardgas voor het verwarmen van onze huizen. Maar door het gebruik van aardgas stoten we broeikasgassen zoals CO₂ uit. Hierdoor warmt de aarde op. Door van het gas af te gaan, wil Nederland voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs, die samen met bijna 200 andere landen is getekend in 2015. In het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat Nederland aardgasvrij is in 2050. Hiermee verlagen we onze CO₂-uitstoot en verkleinen we onze voetafdruk. Uiteindelijk is dit beter voor het klimaat, zijn er geen aardbevingen in Groningen door gaswinning, én zijn we niet meer afhankelijk van het aanbod van gas uit andere landen.

Wat is Transitievisie warmte?

Om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord heeft de gemeente de opdracht gekregen van de Rijksoverheid om vóór einde 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen. Hier wordt per wijk aangegeven welke alternatieven er zijn voor aardgas. Voor de ene wijk is het goedkoper om een collectieve oplossing te zoeken, terwijl het in de andere buurt slimmer is om individuele maatregelen te treffen, zoals met een warmtepomp.

Of een collectieve of individuele oplossing goedkoper is, ligt bijvoorbeeld aan hoeveel dezelfde huizen er in een wijk staan, hoe goed die al geïsoleerd zijn, of hoe dicht de wijk ligt bij een bestaand warmtenet.

Vervolgens wordt er gekeken welke wijken er vóór 2030 al aan de beurt kunnen komen. Dit is onder andere afhankelijk van geplande werkzaamheden in de buurt, zodat er logische momenten kunnen worden gezocht. Een voorbeeld hiervan is het combineren van de aanleg van een warmtenet met werkzaamheden aan de waterleiding. Deze wijken worden eind 2021 bekend gemaakt en er zal vervolgens gewerkt worden aan een specifiek wijkuitvoeringsplan.

Hoeveel kost het om mijn woning aan te passen?

De kosten verschillen per woning. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het type woning en het bouwjaar. Ook de manier waarop de woning wordt verwarmd als alternatief op aardgas heeft invloed op de kosten. Bijvoorbeeld elektrische verwarming of verwarming via een warmtenet. Ben je benieuwd hoeveel het zou kosten om jouw woning te verduurzamen? Doe dan de check op verbeterjehuis.nl. Daar zie je hoeveel dat kost én oplevert per jaar.

Wie gaat dat betalen?

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland tot 2050 stap voor stap gaat stoppen met aardgas. Het uitgangspunt is dat de woonlasten voor bewoners gelijk blijven. Een andere vorm van energie mag dus per maand niet meer kosten dan aardgas.

Wel kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er een investering moet worden gedaan, die later wordt terugverdiend door een lage energierekening.

De kosten om van het aardgas af te gaan voor specifiek de eigen woning zijn in principe voor de woningeigenaren. De verwachting is dat er in de aankomende jaren financiële regelingen (zoals energieleningen) worden opgezet om woningeigenaren te ondersteunen in de transitie. Wil je weten welke regelingen er zijn op dit moment? Doe dan de subsidiecheck op verbeterjehuis.nl

Hoe verloopt het proces/programma?

Eind 2021 is de Transitievisie Warmte gereed. Op dat moment zijn de alternatieven per wijk op aardgas bekend, samen met de wijken waarmee vóór 2030 al gestart wordt. Voor die wijken worden specifieke uitvoeringsplannen opgesteld. In deze plannen wordt de keuze gemaakt voor het beste alternatief op aardgas per wijk en het moment waarop de wijk wordt afgekoppeld van het aardgas.

Is een warmtenet wel duurzaam?

Dat is afhankelijk van de warmtebron die gebruikt wordt. Veel warmtenetten worden verwarmd door restwarmte van bestaande industrieën, bijvoorbeeld die van afvalverwerkingsbedrijven. Deze warmte komt vrij binnen de industrie en is in staat veel huishoudens tegelijkertijd van warmte te voorzien.

Milieu Centraal zegt het volgende over restwarmte:

Restwarmte is energie van de industrie of verbrandingsinstallaties, die bij bedrijven overblijft na het productieproces. Je kunt die warmte ongebruikt lozen in de omgeving of hergebruiken. Het laatste ligt vanuit duurzaamheid gezien voor de hand. Punt van discussie is dat de industrie eigenlijk minder energie zou moeten gebruiken. En de industrie gebruikt nog vooral fossiele energie, dus de restwarmte heeft ook een fossiele bron. Aan de andere kant is het een verspilling om restwarmte niet te gebruiken. Het idee is om nu de restwarmte als bron voor een warmtenet te gebruiken, en die later (als de industrie energiezuiniger is) te vervangen door aardwarmte.

Waarom Duitsland wel voor aardgas en Nederland niet?

Wie in Duitsland overstapt op het aardgas, krijgt daar momenteel subsidie voor. Op het eerste gezicht lijkt dat heel tegenstrijdig met de situatie hier net over de grens in Nederland, waar we juist de doelstelling hebben om op termijn van het aardgas af te gaan. Toch is er een verklaring voor: in Duitsland wordt een kwart van de huizen nog verwarmd met een olie-gestookte verwarming, en deze ketels zijn nog vervuilender dan aardgas. Het overstappen op aardgas is voor Duitsland een stapje in de goede richting, om de korte termijn doelen te halen. Duitsland wil net als Nederland in 2050 CO₂  neutraal zijn, en dat kan niet met aardgas.

Bovendien hebben wij in Nederland jarenlang ons eigen aardgas kunnen winnen, maar vanwege de aardbevingen in Groningen als gevolg van de boringen gaan we daarmee stoppen. Een samenleving zonder aardgas zorgt ervoor dat we niet afhankelijk zijn van gas uit het buitenland en eventuele prijsverhogingen die daarbij komen kijken in de toekomst.

Kan waterstof een alternatief zijn voor aardgas?

Certificeringsinstituut Kiwa heeft in 2018 vastgesteld dat waterstof in de toekomst aardgas zou kunnen vervangen zonder dat we ons huidige gasnet rigoureus moeten veranderen. De netbeheerders geven aan dat ze dit verder willen onderzoeken. Waterstof zou vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere gasloze oplossingen, zoals elektrische warmtepompen of het warmtenet. Denk bijvoorbeeld aan regio’s met oudere boerderijen of historische binnensteden.

Zie: artikel van de NOS ‘Wordt waterstof de vervanger van aardgas?’

Circulaire economie
Hoe kan ik zelf zo circulair mogelijk te leven?

Voor alles wat we maken, gebruiken wij grondstoffen: voor ons voedsel, vervoer, kleding, apparaten enz. In een circulaire economie streven we naar zo min mogelijk afval. We produceren minder nieuwe goederen omdat we onze spullen beter en efficiënter gebruiken. Afval slimmer scheiden, langer doen met je spullen en bewuster kopen dragen hieraan bij. Benieuwd waar je moet beginnen? Check de infographic voor een circulair leven.

Waar kan ik circulaire producten kopen?

Circulaire producten zijn nog niet ‘standaard’. Toch zijn er een aantal voorbeelden van plekken en producten die al heel circulair zijn. Zo kun je terecht bij de kringloopwinkel om gebruikte spullen een tweede leven te geven. Materialen worden zo hergebruikt en niet verspilt. En het is nog goedkoper ook! Maar ook een tweedehands auto kopen, boeken lenen via de bibliotheek, een abonnement afsluiten om een product te gebruiken in plaats van het te kopen, zijn circulaire oplossingen.

Is een circulair product duurder dan anders?

Nee; voor veel mensen kan het zelfs goedkoper zijn. Een perfect circulair product heb je namelijk in bruikleen van de leverancier. Je betaalt dan per keer dat je het product gebruikt, per periode, of een percentage van je omzet. Ook het maken van een circulair product is in principe goedkoper, omdat we minder grondstoffen gebruiken.

Zijn er circulaire keurmerken?

De bekendste is het Cradle to Cradle (C2C) keurmerk. C2C staat voor ‘wieg tot wieg’, oftewel: van de winning van grondstoffen naar een product en dan met weer een nieuw begin voor de grondstoffen. De vijf aspecten waarop C2C let zijn: samenstelling van de materialen, mogelijkheden tot hergebruik van de materialen, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer en sociale rechtvaardigheid.

Naast dit algemene keurmerk, zijn er nog een heleboel specifieke circulaire keurmerken, speciaal voor productgroepen zoals metaal, papier en textiel. Zie de keurmerkenwijzer voor meer informatie.

Ik wil circulair ondernemen. Hoe zet ik de volgende stap?

Bij het Versnellingshuis: Nederland circulair! vind je experts, kennis, een netwerk en inspiratie om aan de slag te gaan – zelf of met hulp. Daarnaast biedt de provincie via de Natuur- en Milieufederatie een circulair servicepunt voor ondernemers om ze te helpen hun circulaire doelstellingen te behalen.

Bestaan er subsidies voor circulair ondernemen?

Er zijn zeker mogelijkheden, maar je moet wel weten waar je moet zoeken. Vanuit de ministeries wordt het meeste geld verdeeld via RVO. De subsidies en andere financieringsmogelijkheden die hier staan, zijn doorgaans specifiek gericht op ondernemers.

Daarnaast zijn er bij lokale en regionale overheden tal van mogelijkheden, als je weet bij wie je moet zijn. Daar helpt het Servicepunt Circulair je bij, dat is opgericht vanuit de Natuur- en Milieufederaties.

Energiebesparing
Wanneer ben ik als bedrijf verplicht om energiemaatregelen uit te voeren?

Het nemen van energiebesparende maatregelen  is wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in de wet Milieubeheer. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan jouw organisatie veel voordeel opleveren.

Wettelijke verplichting
De verplichting op energiebesparing staat al sinds 1993 in deze wet (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit). Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Klein verbruik
0-50.000 kWh electrititeit en 0 – 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar

Midden verbruik
50.000-200.000 kWh electrititeit en 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

Groot verbruik
>200.000 kWh electriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar

Wil je weten welke wettelijke verplichting op jouw instelling van toepassing is? Vul dan de wetchecker.

Erkende Maatregelenlijst
Samen met verschillende branches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In zo’n lijst vind je maatregelen die je binnen vijf jaar terugverdient door de energiebesparing. Bij kenniscentrum Infomil vind je informatie over de energiebesparingsmaatregelen. Let op, deze lijst wordt jaarlijks uitgebreid.

Subsidiemogelijkheden
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je informatie over subsidiemogelijkheden. Ook de Provincie Gelderland stimuleert lokale ondernemersinitiatieven voor energiebesparing.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) beoordeelt tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in jouw bedrijf. ODRA gebruikt daarbij de checklist van Kenniscentrum Infomil. Als blijkt dat je inderdaad kunt besparen, moet je een plan opstellen met concrete besparingsmaatregelen. De maatregelen die binnen een periode van 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht.

Meer weten?
Op de website van Omgevingsdienst Regio Arnhem vind je informatie per branche: www.odregioarnhem.nl.

Moet een kantoor verplicht een label C hebben?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met ten minste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit.

De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

Aan welke bouwkundige ingrepen moet ik denken?
De Energiebesparingsverkenner Kantoren geeft een indicatie hoe je aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen. Lees hier voor meer informatie.

RVO heeft een overzichtelijk infographic opgesteld met 15 erkende maatregelen voor energiebesparing in kantoren. Deze overlappen deels met de criteria voor energielabel C

Hoe vraag ik een energielabel aan?
Via een adviseur met een BRL9500-certificaat, kijk hiervoor op het Kwaliteitsregister van QbisNL.

Meer weten?
Voor verdere informatie kun je terecht op de website van het RVO.

Let op: nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal (BENG) zijn.

Zonne-energie
Kan ik meedoen aan een collectieve inkoopactie van zonnepanelen?

De gemeente deed in eerdere jaren mee aan de gezamenlijke inkoopactie ‘winst uit je woning’. Er zijn daarnaast inmiddels veel commerciële partijen actief die via huis-aan-huis-brieven wijzen op acties voor het kopen en laten installeren van zonnepanelen. Zoals voor elke aankoop en installatie geldt, check de partij en of deze garanties biedt in het contract. Voor zonnepanelen is dit vaak 10 jaar, voor installatie en omvormen korter (5 jaar is gebruikelijk). De aanwezigheid van installatiegarantie is voor de consument eigenlijk het belangrijkste. Inmiddels wordt dit door veel partijen geboden.

Wat is saldering van zonne-energie en hoe werkt de regeling?

Vaak produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met de elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als je betaalt voor jouw stroom (gemiddeld 23 cent per kWh, prijspeil 2019). Zij betalen daardoor geen energiebelasting op dit gedeelte.

Salderen heeft wel een maximum: lever je jaarlijks meer stroom aan het net dan wat je van het net afneemt, dan krijg je een lagere vergoeding voor het overschot dat je produceert.

Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). Bij een vereniging van eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen.
Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd

De huidige salderingsregeling geldt tot 1 januari 2023 en wordt daarna geleidelijk afgebouwd. De overheid wil vasthouden aan een terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen op je eigen dak. Vanaf 2031 stopt de salderingsregeling en krijg je alleen nog de terugleververgoeding van het energiebedrijf.
Eerder was bekendgemaakt dat de salderingsregeling in 2021 plaats moest maken voor een nieuwe terugleversubsidie, maar die gaat dus niet door.
Terugverdientijd

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht.
Geschikte meters

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.

Kijk voor meer informatie op Milieucentraal.nl

Moet ik een vergunning aanvragen voor een zonnepaneel?

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het plaatselijke bestemmingsplan of bij een beschermd stadsgezicht of rijksmonument aan de voorzijde. Vraag de gemeente hierover. Voor plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren gelden wel bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak.

In de brochure “Zonnecollectoren en zonnepanelen” van de rijksoverheid lees je meer over de voorwaarden voor vergunning vrij en vergunningplichtig bouwen van zonnecollectoren
en -panelen.

Op Omgevingsloket kun je een vergunning check doen voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Klik hier voor meer informatie.

Als ik zonnepanelen neem, wat gebeurt er met mijn energierekening?

Zonnepanelen wekken stroom op. Daarmee verlagen zonnepanelen uw kosten voor elektriciteit of, bij voldoende zonnepanelen, kan uw rekening voor wat betreft elektriciteit zelfs flink omlaag gaan. Wat u niet in de woning zelf gebruikt, kunt u terugleveren aan het net. Er zijn ook zonnepanelen die warmte opwekken, zoals zonneboilers. De meeste mensen kiezen op dit moment nog voor PV zonnepanelen, die enkel stroom opwekken. Voor gas en warmte blijft u dus betalen aan het energiebedrijf.

Ik heb zonnepanelen gekocht, Hoe kan ik BTW terugvragen?

Als u als particulier zonnepanelen koopt en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.

Op de website van Milieucentraal leest u een eenvoudig stappenplan hoe u dit kunt doen.

Dit fiscaal voordeel voor aanschaf van zonnepanelen voor particulieren blijft onverminderd beschikbaar! Er is op dit moment ook geen sprake van een datum waarop dit fiscale voordeel op de aanschaf zou komen te vervallen.

Wat is een zonneboiler en wat kan ik er mee besparen?

Met een zonneboiler kunt u bijna de helft op uw energieverbruik voor warm water besparen.

Een zonneboiler gebruikt zonne-energie voor warm kraanwater. Een zonneboiler levert geen energie terug aan een energienet, zoals bij zonnepanelen het geval is, maar spaart aardgas uit door het verwarmen van water.

• Een zonneboiler bestaat uit één of meer zonnecollectoren op het dak om zonnewarmte op te vangen, een pomp en leidingen naar het voorraadvat.
• Een zonneboiler is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas: bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 vrij en zonlicht raakt nooit op.
• Een huishouden met 4 personen bespaart met een zonneboiler jaarlijks zo’n 200 m3 gas en 370 kg CO2-uitstoot.

Lees meer informatie op de website van Milieucentraal.

Subsidie en financiering
Kan ik gebruik maken van de ‘Investeringssubsidie Duurzame Energie’ voor verduurzaming van mijn woning?

Woningeigenaren kunnen Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aanvragen bij RVO. Dit is een subsidie voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet. U kunt deze subsidie dus niet aanvragen voor zonnepanelen.

Wanneer u de subsidie aanvraagt voor isolatie moet u minstens 2 maatregelen uitvoeren aan uw woning, zoals spouwmuurisolatie in combinatie met vervanging van de ramen. Wanneer u de subsidie gebruikt voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoeft u geen tweede maatregel uit te voeren.

U vraagt deze subsidie aan nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, tot een jaar na het uitvoeren. Meer over deze subsidie en de subsidiebedragen kunt u vinden op www.verbeterjehuis.nl

Hoe kun je als VvE een gebouw verduurzamen?

Als je als VvE een gebouw wilt verduurzamen sta je er niet alleen voor. Ook voor VvE’s is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) beschikbaar. Deze subsidie stelt VvE’s in staat om subsidie aan te vragen voor zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op het warmtenet. VvE’s kunnen als zakelijke gebruiker ook subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines.

De meest actuele subsidies voor VvE’s zijn te vinden op www.verbeterjehuis.nl

Hoe kan ik als ondernemer met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen?

Met een duurzame bedrijfsvoering kun je kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van je bedrijf. Je onderscheidt je van de concurrenten.

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat je in de bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Op de website van het Ondernemersplein vind je informatie en tips over duurzame bedrijfsvoering:

Bepaal wat je duurzaam wilt doen in jouw bedrijf
• Kies voor duurzame energie
• Maak gebruik van financiële regelingen
• Pak het strategisch aan
• Gebruik de Regeling Groenprojecten

Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.

De Energiebespaarlening en het Warmtefonds

De Energiebespaarlening voor particulieren is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. De Rijksoverheid heeft in 2020 deze lening uitgebreid en zal dit gedurende het jaar nog verder doen. De lening kan zowel voor enkele maatregelen als voor het volledig aardgasvrij maken van de woninge gebruikt worden. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om een deel of de gehele maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Lees hier meer voor meer voorwaarden.

Inwoners van Westervoort kunnen daarnaast ook gebruik maken van de duurzaamheidslening.

Waar kan ik vinden of ik recht heb op een subsidie voor verduurzaming?

Zowel bij de Rijksoverheid, de gemeente en de provincie kunnen subsidies beschikbaar zijn waar je gebruik van kan maken voor verduurzaming.
Alle subsidies én leningen die beschikbaar zijn, zijn verzameld in de energiesubsidiewijzer.

Ook is er sinds kort een groene subsidiewijzer voor subsidies om dak of tuin te vergroenen. In deze subsidiewijzers hoef je alleen in te vullen in welke gemeente je woont en of je woningeigenaar bent/in een VVE woont.

Schoon vervoer
Waar kan ik een laadpaal vinden?

Bent u op zoek naar een laadpaal? Er bestaan een aantal website waar de locaties op staan. Voorbeelden daarvan zijn Oplaadpalen.nl en Chargemap.com. Op Chargemap.com kunnen gebruikers zelf foto’s maken en uploaden.

Kijk voor meer informatie op:
www.oplaadpalen.nl
www.oplaadpunten.nl
www.chargemap.com

Wat zijn de voordelen van een elektrische auto?

Elektrische auto’s hebben een gemiddelde actieradius van 180 kilometer. Daarmee kan bijna negentig procent van alle autoritten worden afgelegd zonder op te laden. Als u grotere afstanden ineens rijdt, zijn elektrische auto’s met een hulpmotor op benzine, ofwel range-extender, of de (plug-in) hybrides een uitkomst. Hybride auto’s rijden op een zeer zuinige benzinemotor en daarnaast op stroom, waardoor ze minder milieubelastend zijn dan de gemiddelde benzine-auto. Elektrische of hybride auto’s kunnen de CO2-uitstoot met veertig procent verminderen.

De stroom van een elektrische auto komt uit het stopcontact: de milieubelasting daarvan ontstaat in de elektriciteitscentrale. Het is dus ook belangrijk dat de bron van de stroom emissiearm is. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor groene stroom.

Kan ik als ondernemer de investering van een duurzame auto of laadpaal aftrekken van de belasting?

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in een duurzame auto? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

• Aardgasauto’s, waterstofauto’s, volledig elektrische en plug-in hybride auto’s komen in aanmerking voor MIA onder bedrijfsmiddelcodes F 3109, G 3110, D 3111 en E 3113.
• Auto’s met dieselmotoren zijn uitgesloten voor de MIA en Vamil.
• Waterstofauto’s komen in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil onder code F 3109
• Volledig elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km komen in aanmerking voor 36% MIA onder code G 3110
• Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van > 0 – 30 gr/km komen in aanmerking voor 27% MIA onder code D 3111.
• Aardgasauto’s komen voor 50% in aanmerking voor 13,5 % MIA onder code E 3113.

Aanvragen
Je kunt MIA aanvragen binnen 3 maanden, nadat je de auto besteld hebt. De auto hoeft nog niet op kenteken te staan. De besteldatum en niet de datum waarop de auto op kenteken komt, is bepalend voor de eisen die MIA aan de auto stelt.

Voor meer informatie en de voorwaarden: kijk op de website van RVO.

Waar kan ik informatie vinden over vervoermanagement?

Bij vervoermanagement wordt gekeken naar de mogelijkheden die een bedrijf zelf heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen.

Meer informatie hierover vind je op de website van Infomil.

Informatie om een vervoermanagementplan te ontwikkelen kun je vinden op de website van Stimular.

Subsidie voor elektrische auto

Denk jij na over een elektrische auto? Vanaf 1 juli 2020 kun je waarschijnlijk subsidie krijgen als je een elektrische middenklasse auto koopt of least: € 4.000 voor een nieuwe auto, € 2.000 voor een tweedehands.

De subsidie is alleen bedoeld voor particulieren, dus niet voor zakelijke rijders en zzp’ers: die hebben al voordeel van de lagere bijtelling. Daarnaast betaal je als elektrische rijder geen wegenbelasting. De overheid wil elektrische auto’s zo voor iedereen aantrekkelijk maken.

Kijk voor meer informatie op de website van Milieucentraal.

Isolatie
Kan ik gebruik maken van de ‘Investeringssubsidie Duurzame Energie’ voor verduurzaming van mijn woning?

Woningeigenaren kunnen Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aanvragen bij RVO. Dit is een subsidie voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet. U kunt deze subsidie dus niet aanvragen voor zonnepanelen.

Wanneer u de subsidie aanvraagt voor isolatie moet u minstens 2 maatregelen uitvoeren aan uw woning, zoals spouwmuurisolatie in combinatie met vervanging van de ramen. Wanneer u de subsidie gebruikt voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoeft u geen tweede maatregel uit te voeren.

U vraagt deze subsidie aan nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, tot een jaar na het uitvoeren. Meer over deze subsidie en de subsidiebedragen kunt u vinden op www.verbeterjehuis.nl 

Kan ik meedoen aan een Collectieve inkoopactie van spouwmuurisolatie/vloerisolatie?

Het Energieloket organiseert voor woningeigenaren in de gemeente Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, spouwmuur- en vloerisolatie met Winst uit je woning.

In het verleden hebben de gemeenten verschillende collectieve inkoopacties georganiseerd en deze staan ook voor de toekomst gepland. Houd hiervoor deze website in de gaten en de Facebookpagina’s van gemeente Duiven en Westervoort.

Welke materialen kunnen voor isolatie toegepast worden?

Er zijn een hoop isolatiematerialen beschikbaar. De meest gebruikte soorten zijn minerale soorten (bijvoorbeeld glas- of steenwol) of op basis van kunststof (PUR, isolatiefolie). Daarnaast zijn er nog een hoop natuurlijke materialen op de markt verkrijgbaar, zoals isolatiemateriaal van vlas, katoen, hennep, wol, cellulose, leem en stro en kurk. De keuze voor al dan niet natuurlijke materialen is vaak een persoonlijke. De belangrijkste eigenschap om op te letten is de isolatiewaarde (R-waarde) en de toepassing. De keuze van het isolatiemateriaal kunt u doornemen met uw leverancier.

Dát u isoleert is belangrijker dan het materiaal dat u kiest. Alleen schapenwol en gespoten PUR als vloerisolatie met HFK’s als blaasmiddel zijn op milieugronden afraders.

Lees hier voor meer informatie.

Hoe kan ik zien of mijn huis warmte verliest?

Een heel duidelijke manier om letterlijk te zien of en waar uw huis warmte verliest, is door een warmtebeeld van uw huis te laten maken. Op een warmtescan is te zien of er op plaatsen isolatie ontbreekt, of er naden of kieren zijn en of er koudebruggen zijn. Er zijn in principe twee soorten warmtescans: de quickscan en de uitgebreide warmtebeeldrapportage. De eerste geeft een indruk waar uw huis warmte verliest, de tweede geeft een uitgebreide rapportage van de isolatiekwaliteit van uw huis.

Neem contact op met Samen1nergie als u met een energiecoach wilt kijken naar de warmtelekken in uw woning.

Waarom is isolatie van de woning belangrijk?

Een woning zonder isolatie verliest veel warmte via het dak, de gevel, de ramen en de vloer. Isoleren is de gemakkelijkste manier om energie – en daarmee geld – te besparen. En een goed geïsoleerd huis verhoogt het comfort in je huis aanzienlijk. Een geïsoleerd huis tocht minder en houdt de warmte beter vast. Andere voordelen zijn minder last van schimmel en condensvorming en ook minder geluidsoverlast van buiten.

Lees hier voor meer informatie.

Welke vormen van isolatie zijn er?

Er zijn 5 (hoofd) typen van isolatie:

• Gevelisolatie: spouwmuur, binnengevel en buitengevel
• Vloerisolatie
• Glas isolatie: dubbel glas en HR-glas, isolerende raamfolie, isolerende raambekleding.
• Dakisolatie
• Kruipruimte-isolatie

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zijn de meeste vormen van isolatie een klus zonder rommel of veel gedoe. Vrijwel alle isolatie kan van buiten of vanuit de kruipruimte aangebracht worden. Behalve het dak, daarbij moet men binnen werken.

De keuze van de isolatie is met name afhankelijk van wat er al is. De eerste stap is dan ook vaak uitzoeken wat je nog kunt verbeteren aan de isolatie van je woning.

Lees hier voor meer informatie.

Doe mee voor duurzaam!

Bekijk wat anderen al doen of ontdek hoe je zelf kunt bijdragen aan een duurzamere leefomgeving.